محدوده جغرافیایی

ناحیه: ناحیه7


محدوده از شمال: خیابان قیطریه - بلوار صبا - شمال پارک قیطریه

محدوده از جنوب: بزرگراه صدر 

محدوده از شرق: بلوار قیطریه - شرق پارک قیطریه 

محدوده از غرب: خیابان شریعتی 

مساحت (کیلومتر مربع): 1.527116


مرداد ماه سال 1387