خصوصیات منحصر به فرد
در قیطریه دو نوع بافت اجتماعی به چشم می خورد بافت سنتی و بافت جدید. در بافت جدید بیشتر افرادی که ساکن می باشند افرادی هستند که از نظر اقتصادی رشد پیدا کرده و به این محل مهاجرت نموده اند و در بافت قدیمی نیز اکثریت با بومیان قدیم محل می باشد که از گذشته در آن ساکن می باشند.وجود بزرگترین و زیباترین پارک تفریحی منطقه به نام پارک قیطریه از خصوصیات منحصر به فرد زیست محیطی این محل می باشد (آقای خانجانی)