آمار جمعیتی محله قیطریه
تعداد خانوار: 6941
جمعیت کل: 20561
جمعیت زن: 10289
جمعیت مرد: 10263
باسواد-مرد: 9438
باسواد-زن: 9492
باسواد-کل: 18930
بی سواد-مرد: 343
بی سواد-زن: 342
بی سواد-کل: 658