شناسنامه محله
موضوع مقاله: توصيف محله قيطريه
شماره ناحيه: هفت
 نام تهيه كننده: هانيه مختاري
شماره منطقه: يك
تاريخ تهيه: بهمن ماه 1389
محدوده كنوني:
از شمال: خيابان قيطريه- بلوار صبا- شمال
پارك قيطريه
از جنوب: بزرگراه صدر
از شرق: بلوار قيطريه- شرق پارك قيطريه
از غرب: خيابان شريعتي
آخرين تاريخ مرزبندي مصوب:
مرداد 1387
نام ناظر: اداره مطالعات منطقه 1
مدير پروژه: شركت انديشه سراي شهر
١
چكيده
مقاله حاضر با عنوان توصيف محله قيطريه تدوين شده است.
مقدمه: اين محله در منطقه 1 ناحيه 7 واقع شده است و يكي از محلات قديم شهر تهران مي باشد.
اهميت و ضرورت طرح: با شناخت نقاط قوت و ضعف محله مي توان به برخي از مشكلات و كمبودها و
يا وجود برخي از امكانات پي برد و از لحاظ كاربردي اين تحقيق مي تواند به ارائه راه حل هاي مناسبي در
اين حوزه منجر شود و نتايج تحقيق در اختيار دست اندركاران و برنامه ريزان اين امر قرار گيرد و از لحاظ
بنيادي هم مي توان با توجه به اطلاعات موجود شرايط مطلوب را براي محله قيطريه فراهم نمود.
روش: در تحقيق حاضر از روش دلفي به گردآوري نظر خبرگان و كارشناسان و افراد ساكن در محله در
جهت شناخت بيشتر محله قيطريه پرداخته شده و از نظرات افراد اثربخش محله و از جغرافياي تاريخي
شميرانات، سند هويت محله و سايت شهرداري تهران اطلاعات لازم جمع آوري شده است.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان مي دهد اماكن شاخص اين محله پارك قيطريه، فرهنگسراي ملل و مركز درماني
قيطريه مي باشد، همچنين اطلاعات موجود بيانگر اين امر است كه در اين محله اماكن ورزشي، آموزشي و
تفريحي نيز موجود مي باشد. هرچند در برخي از حوزه ها با كمبود امكانات در محله مواجه هستيم وليكن
در چشم انداز كلي، خدمات شهري شامل بهبود وضعيت نظافت و پاكيزگي محله، جمع آوري زباله و
همچنين توجه به فضاي سبز در اين محله كاملاً به چشم مي خورد و با توجه به شرايط افراد ساكن در محله
پيشنهاد مي شود با اجراي برنامه هاي مبتني بر محله، تقويت احساس تعلق به محله، تقويت شوراياري هاي
محله، توانمندسازي و به ويژه افزايش زمينه هاي مشاركت افراد محله در اداره امور، گام هايي براي افزايش
همكاري و اعتماد شهروندان برداشته شود زيرا اين موضوع در نهايت باعث افزايش سطح كيفيت زندگي در
محله قيطريه مي شود.
٢
1 - مقدمه
مقاله حاضر با عنوان شناخت هرچه بيشتر محله قيطريه تدوين شده است. محله قيطريه در منطقه 1 ناحيه 7
واقع شده و يكي از محلات قديمي شميرانات است كه محدوده جغرافيايي محله را بر طبق گفته بزرگان آن
در قديم مي توان از سمت شمال به خيابان قيطريه و از سمت جنوب به مهر هفتم (كنوني) و از شرق به
پارك قيطريه و از سمت غرب به خيابان شريعتي معرفي كرد، دليل شكل گيري اين محله را نيز مانند بيشتر
محلات شميرانات مي توان كشاورزي و باغداري دانست.
افراد موثر در شكل گيري اين منطقه كارگراني بودند كه براي ديگران كشاورزي و يا باغداري مي كردند، در
واقع بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات گسترده اي در اين محله شكل گرفته كه باعث رشد جمعيت
محله شده است.
افرادي كه باعث شكل گيري اين محله شده اند اقوامي هستند كه از شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان
به اين محل آمده اند و با تشكيل خانواده، اساس و بنيان اين محله را پي ريزي نمودند.
از ساختمان هاي عمومي كه در اين محله وجود داشته مي توان به باب حمام واقع در كنار مسجد جعفري
اشاره نمود و خيابان قيطريه را مي توان به عنوان خيابان اصلي اين محله معرفي نمود. گفته شده است كه
قيطريه در قديم شكارگاه بوده و در بهار و تابستان شكارهاي كوچك و بزرگ و پرندگان فراوان در آن يافت
مي شده است. باغ قيطريه كه اكنون تنها قسمتي از آن به صورت پارك قيطريه باقي مانده، درختان كهنسال و
جوي هاي آب و قناتهاي مخصوص به خود داشته و به صورت جنگلي طبيعي بوده است.(سند هويت
محله، حسن خانجاني)
در رابطه با قشربندي اجتماعي اين محل در بدو شكل گيري مي توان گفت كه اهالي اين محله فقير بوده اند
و مهمترين نكته اي كه درباره قدمت قيطريه مي توان گفت كشف قبرهاي باستاني اقوام آريايي است كه
پيشينه ي سه هزار ساله دارد و آثاري از آهن يعني 800 تا 1200 سال قبل از ميلاد در آن بدست آمده است.
(سند هويت محله)
بنابراين با توجه به مطالب فوق الذكر مي توان به اين نتيجه رسيد كه با شناخت عميق تر محلات مي توان به
تمامي نقاط قوت و ضعفي كه در اين محله وجود دارد پي برد. از اين رو مقاله حاضر به بررسي شناخت
عميق تر محله قيطريه و توصيف آن مي پردازد.
٣
-2 اهميت و ضرورت طرح
انجام اين مقاله از چندين جنبه داراي اهميت و ضرورت مي باشد. اما مساله اي كه مهم به نظر مي آيد
آشنايي بيشتر دوستان و پژوهشگران با محله قيطريه است. در واقع با شناخت نقاط قوت و ضعف محله مي
توان به برخي از مشكلات زندگي مردم در اين محله و كمبودها و يا وجود برخي از امكانات محله پي برد
و در حقيقت برداشتي كه ما از منطقه با توجه به آمارهاي موجود مي كنيم كمك شاياني به بهبود وضعيت
محله خواهد كرد.
در حوزه ديگر اهميت و ضرورت اين طرح، شناخت بيشتر بافت اجتماعي موجود در محله مي باشد كه با
توجه به منابع موجود دو نوع بافت اجتماعي در قيطريه به چشم مي خورد، بافت سنتي و بافت جديد. در
بافت جديد بيشتر افرادي هستند كه از نظر اقتصادي رشد پيدا كرده و به اين محله مهاجرت نموده اند و در
بافت سنتي نيز اكثريت با بوميان قديم محل مي باشد كه از گذشته در اين محل ساكن مي باشند (آقاي
خانجاني) ، كه اگر بتوان با طرز فكر و نيازهاي افراد با توجه به سطح تحصيلات، جمعيت محلي، وضعيت
تاهل يا تجرد، شاغل يا بيكار بودن آنها پي برد، مي توان امكانات مناسبي را براي افراد ساكن در محله از
جمله امكانات رفاهي، خدماتي، آموزشي و غيره را فراهم كرد و از طرف ديگر با توجه به شرايط جغرافيايي،
تاريخي و آماري محله مي توان كمك شاياني به چشم نوازتر شدن محله كرد. از طرف ديگر انجام اين
تحقيق داراي اهميت كاربردي و بنيادي است. از لحاظ كاربردي انجام اين تحقيق مي تواند به ارائه راه حل
هاي مناسب مهمي در اين حوزه منجر شود و نتايج اين تحقيق در اختيار دست اندركاران و برنامه ريزان اين
امر قرار گيرد و از لحاظ بنيادي هم مي توان با توجه به اطلاعات موجود شرايط مطلوب را براي محله
قيطريه فراهم نمود. اما در اين بررسي تقريباً محدود دريافت اطلاعات و بيان آن به صورت توصيفي بيشتر
مد نظراست زيرا بر اين اساس مي توان كمك شاياني به مسائل و مشكلات گوناگون در محله نمود كه اين
امر اهميت و ضرورت طرح را بيشتر نمايان مي سازد.
٤
-3 اهداف تحقيق
هدف كلي
- شناخت و توصيف محله قيطريه
اهداف جزئي
- آشنايي پژوهشگر با محله زندگي خود
- شناسايي ذوق و توانايي افراد موثر در جهت ايجاد فرصت هاي بهتر براي محله
- شناسايي كمبود و يا عدم كمبود امكانات در راستاي بهبود وضعيت محله
- شناسايي وضعيت زندگي شهروندان در محله قيطريه و عوامل مرتبط با آن
4 - روش گردآوري داده ها
تحقيق حاضر با دو هدف روش شناختي انجام شده است:
هدف در اين قسمت توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات : (Descriptive) الف- هدف توصيفي
يك موقعيت يا موضوعي كه در اينجا توصيف محله قيطريه مي باشد.
در اينجا هدف از تحقيق توضيح عوامل موثر در بروز پديده مورد : (Explanative) ب- هدف تبيني
بررسي و نوسانات آن مي باشد.
تحقيق حاضر در چهارچوب مطالعات كيفي – توصيفي اجرا شده است. در اين روش ها تلاش مي شود
داده ها از نگاه پاسخ گويان جمع آوري و بررسي شود و سوگيري هاي فكري و فرهنگي محقق در جمع
( آوري ، تفسير و يا ارائه آنها تاثيرگذار نباشد. (ميرزايي ، 1388
پژوهش توصيفي به مطالعه پديده هايي مي پردازد كه به صورت طبيعي رخ مي دهد و در آن هيچ دستكاري
119 ) در تحقيق حاضر با استفاده از روش دلفي : آزمايشي صورت نمي گيرد. (سليجر و شوهامي ، 1378
به گردآوري نظر خبرگان و كارشناسان و افراد ساكن در محله در جهت شناخت بيشتر قيطريه پرداخته شده
و سپس با استفاده از روش هاي ميداني داده هاي مورد نياز جمع آوري شده اند.
به عنوان مثال از نظرات افراد اثر بخش محله از جمله آقاي امير سوسن آبادي
-1 مذهبي
٥
در حوزه فعاليت هاي 2- ورزشي ( به خصوص تلاش براي ارتقاي ورزش واليبال و جذب جوانان به
سمت ورزش)
-3 اجتماعي
و از آقاي سيد جواد يوسفي
-1 مذهبي ( مسئول بيت القرآن مسجد جعفري- امام جماعت)
در حوزه فعاليتهاي 2- فعاليت هاي اجتماعي
-3 برگزاري مراسم يادواره شهداء
-4 برگزاري برنامه هاي قرآني
و از آقاي پرويز عالي
-1 ورزشي (برگزاري راهپيمايي هاي ورزشي در سطح محله – كمك در ساختن اماكن ورزشي در سطح
محله)
در حوزه فعاليت هاي 2- اجتماعي ( رسيدگي به خانواده هاي نيازمند )
-3 علمي
مي توان نام برد.
و درباره تاريخچه محله قيطريه از جغرافياي تاريخي شميرانات و سند هويت محله و در بخش نقشه
شهرداري منطقه 1 تهران و مابقي اطلاعات از سايت شهرداري تهران جمع آوري GIS محلات از واحد
شده است.
-5 درج جداول و تحليل هاي مربوطه
بخش اول: درج جداول و تحليل هاي مربوطه (توصيف سيماي آماري افراد ساكن محله) در اين بخش به
بيان يافته هاي توصيفي تحقيق پرداخته شده كه شامل توصيف نمونه هاي آماري مي باشد.
بخش دوم: درج جداول و تحليل هاي مربوطه (توصيف سيماي نمونه آماري امكانات موجود در محله)
٦
1-5 بخش اول
1- توزيع فراواني جمعيت محله بر حسب تفكيك جنسيتي 1-5
جمعيت تعداد درصد
50/01 مرد 10680
49/98 زن 10672
100 جمع كل 21352
50 درصد ) از ساكنين محله مرد وتعداد 10682 نفر / با توجه به جدول فراواني تعداد 10680 نفر ( 01
49/98 درصد) از ساكنين محله زن مي باشند كه بر اين اساس نشان داده شده كه تعداد مردان محله اندكي )
از زنان بيشتر مي باشد.
2- توزيع فراواني بر حسب وضعيت تاهل و تجرد افراد محله 1-5
وضعيت تاهل تعداد درصد
55/9 متاهل 11002
43/5 مجرد 8562
100 جمع كل 19654
43/ 55 درصد) از افراد محله متاهل و تعداد 8562 نفر ( 5 / با توجه به جدول فراواني تعداد 11002 نفر ( 9
درصد ) از افراد محله مجرد مي باشند كه بر اين اساس نشان داده شده كه تعداد متاهلين بيشتر از افراد مجرد
محله مي باشد.
3- توزيع فراواني بر حسب تحصيلات افراد محله 1-5
وضعيت سواد تعداد درصد
96/5 با سواد 19678
3/5 بي سواد 705
100 جمع كل 20383
٧
3/ 96 درصد) از افراد محله باسواد و تعداد 705 نفر ( 4 / با توجه به جدول فراواني تعداد 19678 نفر ( 5
درصد) از افراد محله بي سواد مي باشند كه بر اين اساس نشان داده شده كه اكثريت مردم محله باسواد مي
باشند.
4- توزيع فراواني بر حسب وضعيت اشتغال افراد محله 1-5
وضعيت اشتغال تعداد درصد
95/4 شاغل 4554
4/6 بيكار 218
100 جمع كل 4774
95 درصد ) از افراد ساكن محله شاغل و تعداد 218 نفر ( / با توجه به جدول فراواني تعداد 4554 نفر ( 4
4/6 درصد ) از افراد ساكن محله بيكار مي باشند كه بر اين اساس نشان داده شده تعداد افراد شاغل محله
بيشتر از افراد بيكار مي باشد.
2-5 بخش دوم ( توصيف سيماي نمونه آماري امكانات موجود در محله )
1-2-5 توزيع فراواني اماكن فرهنگي موجود در محله قيطريه
اماكن فرهنگي تعداد
كتابخانه 1
دكه روزنامه فروشي 2
جمع كل 3
با توجه به جدول فراواني تعداد 1 كتابخانه عمومي و 2 دكه روزنامه فروشي در محله قيطريه موجود مي
باشد كه فاقد تفكيك جنسيتي مي باشد.
٨
2-2-5 توزيع فراواني مراكز آموزشي پيش از دبستان در محله قيطريه
مراكز آموزشي تعداد
مهد كودك 2
پيش دبستاني 3
جمع كل 5
با توجه به جدول فراواني تعداد 2 مهد كودك خصوصي و 3 پيش دبستاني خصوصي در محله موجود مي
باشد كه فاقد تفكيك جنسيتي است.
3-2-5 توزيع فراواني مراكز آموزشي دخترانه از پايه دبستان به بعد در محله قيطريه
مراكز آموزشي دخترانه تعداد ( دولتي ) تعداد ( خصوصي )
دبستان --- 1
راهنمايي --- ---
دبيرستان --- 1
---- كارودانش 1
--- هنرستان 1
پيش دانشگاهي --- 1
آموزشگاه علمي آزاد ---- 1
4 جمع كل 2
با توجه به جدول فراواني تعداد 1 دبستان خصوصي دخترانه و تعداد 1 دبيرستان خصوصي و 1 موسسه
كارودانش دولتي و 1 هنرستان دولتي و 1 مركز پيش دانشگاهي خصوصي و 1 آموزشگاه علمي آزاد
خصوصي در محله قيطريه موجود مي باشد.
٩
4-2-5 توزيع فراواني مراكز آموزشي پسرانه از پايه دبستان به بعد در محله قيطريه
مراكز آموزشي پسرانه تعداد ( دولتي ) تعداد ( خصوصي )
دبستان --- ---
راهنمايي --- 3
دبيرستان --- 2
كارودانش --- ---
هنرستان --- ---
پيش دانشگاهي --- 1
آموزشگاه علمي آزاد --- 1
7 جمع كل 0
با توجه به جدول فراواني تعداد 3 مركز راهنمايي خصوصي پسرانه و تعداد 2 دبيرستان خصوصي و 1
مركز پيش دانشگاهي خصوصي و 1 مركز آموزشگاه علمي آزاد خصوصي پسرانه در محله قيطريه موجود مي
باشد.
5-2-5 توزيع فراواني اماكن تفريحي و ورزشي موجود در محله قيطريه
مراكز تفريحي و ورزشي تعداد
بوستان موجود در محله 4
مراكز ورزشي موجود در محله 2
جمع كل 6
با توجه به جدول فراواني تعداد 4 بوستان در محله قيطريه موجود مي باشد كه فاقد تفكيك جنسيتي است و
تعداد 2 مركز ورزشي كه يكي از آنها دولتي و فاقد تفكيك جنسيتي و ديگر مجموعه ورزشي خصوصي و
متعلق به آقايان مي باشد.
١٠
6-2-5 توزيع فراواني مراكز درماني موجود در محله قيطريه
مراكز درماني تعداد
داروخانه 2
جمع كل 2
با توجه به جدول فراواني تعداد 2 داروخانه در محله قيطريه موجود مي باشد.
6 - درج موارد ضعف و قوت و فرصت در محله
در هر جامعه اي نهادها وظايف و مسووليت هايي در مورد حفظ و بهتر شدن وضعيت جامعه دارند اما بدون
مشاركت فعال افراد تحقق شرايط ايده آل امكان پذير نخواهد بود در مرحله اول در مورد محله قيطريه از
نقاط قوت آن مي توان از افراد اثربخش محله نام برد كه به عنوان افراد معتمد محله مي توانند كمك قابل
توجهي به بهبود وضعيت محله انجام دهند و با توجه به آمارهاي موجود بر حسب اينكه بيشتر افراد ساكن
در محله با سواد بوده بنابراين با اجراي برنامه هاي مبتني بر محله، اين افراد مي توانند كمك هاي اثربخشي
به شوارياران در جهت بهبود وضعيت محله انجام دهند. مرحله دوم وجود پارك زيباي قيطريه در محله از
نقاط قوت آن به حساب مي آيد كه با توجه به قدمت بناي داخلي پارك كه امروزه تبديل به فرهنگسرا شده
فرصت مناسبي در جهت آشنايي بيشتر هموطنان ايراني با اين آثار تاريخي و جذب توريست مي باشد و
البته وجود بوستان هاي متعدد ديگر نيز از مزاياي اين محله به حساب مي آيد كه مي تواند مكان مناسبي
براي گسترش فعاليتهاي ورزشي و ايجاد فرصت براي پيشرفت جوانان علاقه مند به ورزش باشند و يا در
اين بوستانها با كمك شوراياران و يا افراد اثرگذار محله مي توان با تشكيل گردهمايي از افراد مختلف محله
در جهت فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت افراد محله در جهت فعاليتهاي اجتماعي، ورزشي، فرهنگي و يا
در جهت فعاليتهاي جمعي مانند تاسيس مراكز حمايتي مانند صندوق NGO تشويق افراد محله به تشكيل
قرض الحسنه و ارائه خدمات حمايتي به افراد نيازمند محله و يا ديگر فعاليتهايي از اين نوع زمينه ايجاد
اعتماد را در سطح محله فراهم كرد. در مرحله بعدي به نظر مي رسد كه تعداد مراكز آموزش ( مهدكودك و
پيش دبستاني) براي افراد ساكن در محله كافي به نظر مي رسد. اما آنچه به نظر مي رسد كيفيت خدمات
شهري شامل بهبود وضعيت نظافت و پاكيزگي محله و جمع آوري زباله، توجه به فضاي سبز موجود در
مرحله مناسب مي باشد.
١١
0/ اما از نقاط ضعف محله در مرحله اول با توجه به جمعيت محله كه حدود 21352 نفر بوده و تعداد 96
درصد افراد ساكن محله نيز با سواد بوده اند به نظر مي رسد كه تعداد يك كتابخانه براي استفاده همگان
كافي نبوده و مي توان با احداث كتابخانه هاي ديگر فرصت مناسبي براي تشويق افراد به كتابخواني فراهم
كرد و با توجه به برابري تقريبي تعداد زنان و مردان ساكن در محله به نظر مي رسد تعداد يك مركز ورزشي
براي بانوان محله كافي نمي باشد. در مرحله دوم از ديگر نقاط ضعف محله مي توان از كمبود مراكز
آموزشي دولتي در محله نام برد كه در واقع مراكز آموزشي دولتي پسرانه از مقطع دبستان به بعد در محله
وجود ندارد و تمامي مراكز خصوصي مي باشد و احتمالاً براي افراد واقع در طبقه متوسط و رو به پايين
اجتماعي ثبت نام در مراكز خصوصي مشكل آفرين باشد و از طرف ديگر دبستان پسرانه در محله وجود
ندارد كه اين نيز يكي از مشكلات فرزندان ساكن در محله مي باشد و نسبت پيش دانشگاهي به دبيرستان و
راهنمايي خيلي كم تراست زيرا در اين محله سه مدرسه راهنمايي و دو دبيرستان و يك پيش دانشگاهي
وجود دارد كه به نظر مي رسد بين اينها تعادلي وجود ندارد. و اما از لحاظ مراكز آموزشي دخترانه هيچ
مدرسه راهنمايي در محله براي دختران وجود ندارد و تنها يك دبستان و يك دبيرستان وجود دارد كه كافي
به نظر نمي رسد و البته اينها نيز به صورت خصوصي بوده و شايد براي همه افراد ساكن محله امكان استفاده
از آنها وجود نداشته باشد. اما به نظر مي رسد كه مدرسه كار و دانش و هنرستان براي دختران كافي است و
بهتر است براي پسران نيز در اين محله تاسيس شود. و اما در مرحله بعدي از ديگر نقاط ضعف اين محله
در يك چشم انداز كمي به نظر مي رسد مي توان از كمبود تاكسي در محل و كمبود خطوط اتوبوسراني و
كمبود مراكز درماني دولتي و عدم وجود تعاوني و مجتمع تجاري نام برد و در نهايت با توجه به اين امر كه
تعداد افراد مجرد محله تقريباً بالاست و افراد مجرد امكان قرار گرفتن در معرض آسيب هاي مختلف را
دارند پيشنهاد مي شود در برنامه ريزي ها و تخصيص منابع و تسهيلات رفاهي و خدمات اجتماعي و
توانمند سازي اين گروهها در اولويت برنامه هاي نهادهاي مسوول در اين محله قرار گيرد و اميد است با
شناسايي دقيق تر عوامل به بهبود كيفيت زندگي افراد ساكن محله و زيباتر شدن محله كمك شاياني كرد.
١٢
-7 خلاصه و نتيجه گيري :
با توجه به هدف اين تحقيق كه توصيف محله قيطريه بوده، به طور كلي قيطريه يكي از محلات قديمي
شميرانات است كه مساحت آن 1527116 متر مربع و تعداد 21352 نفردر حال حاضر در آن ساكن هستند.
افراد موثر در شكل گيري اين محله كارگراني بودند كه براي ديگران كشاورزي و باغداري مي كردند و در
واقع بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات گسترده اي در اين محله شكل گرفت و باعث رشد جمعيت
محله شده است. اقوامي كه باعث شكل گيري اين محله شده اند، اقوامي هستند كه از شهرستان بروجرد واقع
در استان لرستان به اين محله آمده اند. زيباترين پارك تفريحي محله پارك قيطريه است كه از خصوصيات
منحصر به فرد زيست محيطي اين محله مي باشد. افراد اثرگذار اين محله در حوزه فعاليتهاي مذهبي،
ورزشي و اجتماعي كمك قابل توجهي در جهت بهبود وضعيت محله انجام داده اند. در مجموع مي توان
بيان كرد با توجه به جمعيت منطقه تعداد زنان و مرداني كه اين محله زندگي مي كنند يكسان مي باشد و
0 درصد شاغل مي باشند كه / تقريباً اكثريت افراد محله نيز با سواد مي باشند و بيشتر افراد محله حدوداً 95
اين امر نشان دهنده آن است كه به احتمال زياد ميزان آسيب هاي اجتماعي در بين ساكنين محله بايد كم
باشد. از لحاظ سيماي محله اماكن ورزشي ، كتابخانه ، آموزشگاههاي علمي آزاد، وجود فضاي سبز و
بوستان هاي متعدد در محله به چشم مي خورد كه اينها از نقاط مثبت در محله مي باشد هر چند در بعضي از
حوزه ها با كمبود از لحاظ كميت و كيفيت مواجه هستيم لذا پيشنهاد مي شود با اجراي برنامه هاي مبتني بر
محله، تقويت احساس تعلق خاطر به محله، تقويت شوراياري هاي محله، توانمند سازي و به ويژه افزايش
زمينه هاي مشاركت افراد محله (شناخت افراد صاحب صلاحيت در جهت تصميم گيري) و اداره امور ، گام
هايي براي افزايش همكاري و اعتماد شهروندان برداشته شد زيرا اين موضوع در نهايت مي تواند باعث
افزايش سطح كيفيت و كميت امكانات محله و بهبود وضعيت زندگي ساكنين محله شود و از آنجا كه نتايج
اين مقاله مبين توصيف محله قيطريه است و توجه بيشتر به لحاظ توسعه كمي امكانات شهري در محله مي
باشد در راستاي شناخت كيفيت امكانات بايد در مطالعات بعدي هر بخشي را موشكافانه تر مورد بازنگري
قرار داد تا تمامي نيازهاي محله مورد شناسايي قرار گيرد .
١٣
منابع و ماخذ :
- سند هويت محله . ( 1385 ). اداره زيباسازي شهرداري منطقه يك تهران
- ميرزايي، خ. ( 1387 ). پژوهش ، پژوهشگري و پژوهش نامه نويسي. تهران: انتشارات جامعه شناسانه
- سليجر و شوهامي. ( 1387 ). روش كيفي در علوم اجتماعي. ترجمه: علي رضا ساداتيان .
-نياوراني . ( 1330 ). تاريخچه شميرانات .تهران
منبع اينترنتي
- سايت شهرداري تهران